Mantelzorger

Boogh Mantelzorg Match biedt voor inwoners van de gemeente Utrecht en Houten de mogelijkheid om de zorg voor een naaste of partner in de avonduren (17.00 uur tot 24.00 uur) of weekenden over te dragen aan een professional of deskundige vrijwilliger. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om zelf activiteiten te ontplooien en om de zorgtaak even los te laten.  Onze medewerkers houden uw partner of naaste gezelschap, maar kunnen ook gezelligheid brengen door buitenshuis samen iets te ondernemen. De professional of vrijwilliger neemt de zorg maximaal zes aaneengesloten uren uit handen, in blokken van drie uur.

Intakegesprek
Een intakegesprek vormt het vertrekpunt. Het gesprek vindt plaats tijdens een huisbezoek of indien gewenst op locatie. Daarnaast worden tijdens het gesprek de zorgintensiteit en de frequentie bepaald. Zodra de zorgvraag tijdens het intakegesprek is geformuleerd wordt de match direct in gang gezet. De coördinator zorgt zo snel mogelijk voor de best beschikbare professional of vrijwilliger in de buurt. Hierna wordt de professional of vrijwilliger gekoppeld aan de hulpvrager en wordt de gewenste hulp geboden binnen de afgesproken uren.

Dekundige medewerkers
Boogh Mantelzorg Match maakt gebruik van integere, getrainde professionals en vrijwilligers. Daarbij is de overdracht op basis van gelijkwaardigheid en in samenspraak met de mantelzorger.

Geen 'eigen bijdrage'
Voor deelname aan Boogh Mantelzorg Match zijn in 2018 en 2019 geen kosten verbonden. Mantelzorgers hoeven dan ook geen 'eigen bijdrage' te betalen.

Meer weten?
Indien u behoefte heeft aan ontspanning of een avondje uit en woont u in de gemeente Utrecht of Houten. Neem dan contact op met onze collega's. Zij vertellen u er graag meer over.

Utrecht: Linda van den Broek en Tineke van Luijtelaar
(06) 53 35 29 79 of per e-mail mantelzorgmatch@boogh.nl

Houten: Karin van Dijk
030 - 259 39 43 / mantelzorgmatchhouten@boogh.nl

Uiteraard gaan we met u en uw naaste in gesprek om de begeleidingsbehoefte af te stemmen en te kijken naar een passend zorgaanbod. In voorkomende gevallen kunnen we specifieke afspraken maken over de vorm van communicatie.

Ja, Boogh kan ondersteuning bieden, wanneer u vragen heeft. Dit kan met individuele gesprekken en op speciale mantelzorgbijeenkomsten. U kunt uw vraag voorleggen bij de trajectbegeleider die uw naaste begeleidt.

Er is veel mogelijk. Er wordt samen met u en uw naaste gekeken naar de zorgvraag en de mogelijke oplossingen.

Allereerst kunt u in gesprek gaan met de regiomanager en/of de vertrouwenspersoon bij Boogh. Als u er samen niet uitkomt op deze manier heeft Boogh een klachtenregeling.

In principe heeft iedere cliënt een vast schema, omdat er dan een passend activiteitenprogramma met uw naaste kan worden vastgesteld. In overleg is het mogelijk om hier van af te wijken.

Boogh is een open instelling en past dus geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Wij leveren wel maatwerk en zullen daarom per situatie kijken of Boogh een passend antwoord kan bieden als er een dergelijke vraag speelt.

Boogh levert maatwerk en zal daarom per situatie kijken of Boogh een passend antwoord heeft. Boogh zal zo veel als mogelijk kaders neerzetten waarbinnen de risico’s tot een minimum beperkt worden.

U bent van harte welkom om op één van onze vestigingen langs te komen. Maakt u dan alstublieft een afspraak, zodat er een medewerker beschikbaar is om u rond te leiden en uw  vragen te beantwoorden. U kunt uw naaste meenemen.

Nee, Boogh heeft geen wachtlijst. Cliënten kunnen snel geplaatst worden.